DL/11/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lipca 2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/11/2023

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 14.07.2023 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 658 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 1. „Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w tym toksykologii na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego”
 1. „Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego”
 1. „Wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/11/2023 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcmbrzeg.pl
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Edyta Okońska, tel. 77 4446510, e-mail: e.okonska@bcmbrzeg.pl
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.
 5. Termin składania ofert: 31.07.2023 r., godz. 13.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 6. Termin otwarcia ofert:  31.07.2023 r., godz. 13.15  (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 9. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 3 lat.
 10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest: 01.09.2023 r.
  (w zależności od zakresu i potrzeb Zamawiającego).
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2023-07-14
Data publikacji:2023-07-14
Osoba sporządzająca dokument:bcm
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:408